Mercedes-Benz C 450 AMG 4 MATIC + VIDEO

|


Mercedes-Benz C 450 AMG 4MATIC je model, ktor� m� v�?�ina verejnosti spojen� s nie?�m nov�m a prelomov�m s ?�m prich�dza trieda C (W205). Prv�kr�t sa otvorene hl�si k otvoren�mu s�boju so z�stupcami �portov�ch modelov nemeck�ho pr�miov�ho segmentu a prv�kr�t sa AMG in�inieri podie?ali na v�voji �portov�ho modelu v takej miere, �e sa im podarilo vyvin�? automobil, ktor� du�evne nadv�zuje na ostr� model C 32 AMG ...

�PORTOV� MODELY

Ke? u� sme pri modeli C, tak napr�klad minul� gener�cia (W204) mala model C 250 AMG Sport plus. Model, o ktorom ste mnoh� ani netu�ili bol v ponuke ako pre milovn�kov benz�nu, tak aj nafty. Ten benz�nov� bol kompresorov� �tvorvalec s objemom 1796 ccm a nafta poh�?ala taktie� �tvorvalec s objemom 2143 ccm. V�kon bol u oboch verzi� rovnak� a to 204 kon�. Poh�?an� bola v�sostne zadn� n�prava a bol dostupn� pre v�etky verzie triedy C. V interi�ri ste na�li �portov� sedadl�, ?erven� bezpe?nostn� p�sy, hlin�kov� ped�le a ?erven�m kontrastn�m ni?ovan�m bolo ob�it� takmer v�etko. Samozrejmos?ou boli in� hlin�kov� kolesa a AMG exteri�r.

Pre n�zorn� druh� pr�klad netreba chodi? pr�li� ?aleko. N�stupom novej triedy A (W167) pri�li op�? v oboch variantoch najsilnej�ie verzie A 250 sport a A 220 CDI sport, kde priamo do v�voja zasiahli aj in�inieri z AMG. Spom�nan� modely sa vyzna?uj� okrem in�ho prednou n�pravou, ktor� vyvinuli priamo v AMG a �pravou pre�lo aj naladenie podvozku. Logicky sa zmen�m (dizajnov�m) nevyhol ako interi�r, tak aj exteri�r (v�razn� prvok diamantov� predn� maska). Tak�chto modelov by sme na�li viac a spomenul som ich z�merne. Potvrdzuj� len to, �e C 450 AMG je logick�m v�vojom �portov�ch modelov u zna?ky Mercedes-Benz.
 

Na�a �ilinsk� C 450 AMG 4 MATIC

PRV� SK�SENOS?

Osobne som prv�kr�t do styku pri�iel so spom�nan�m modelom tento rok v Portugalsku na Mercedes-Benz Global Training Expreience 2015. Mal som mo�nos? odjazdi? p�r k�l na okruhu Autodromo Do Estoril. Ke?�e som do nej presadol z novej C 63 AMG, tak som sa nemohol ubr�ni? pocitu, �e 450 sa sna�� ako len m��e, ale na svojho silnej�ieho brata jednoducho nem�. A� s odstupom ?asu a odjazden� stoviek kilometrov som pochopil, �e ona sa na 63 podoba? nechce a ani nikdy nechcela ...

EXTERI�R

Zvonku a� na p�r detailov auto vyzer� ako klasick� C-�?ko s v�bavou AMG Line. No aj napriek tomu n�jdeme p�r odli�n�ch detailov. Vpredu je to neprehliadnute?n� jednolamelov� diamantov� predn� maska, ktor� inak do triedy C nedostanete. T� m� napr�klad aj vy��ie spom�nan� model A 250 Sport. Z bo?n�ho poh?adu s� si aut� takmer identick� a ?o sa t�ka zadnej ?asti, tak v podn�razn�ku n�jdeme dve dvojit� koncovky v�fukov, ktor� odkazuj� sk�r na ostr� AMG model. Pri porovnan� so 63-jkou je u� vizu�lnych rozdielov viac. Na typick� predn� AMG n�razn�k s v�razn�m �A-wing�  v prednej ?asti nadv�zuje predn� maska s dvojitou lamelou v matnej striebornej farbe. V zadnej ?ast� je cel� n�razn�k nov� a v�razne tvarovan� pre dve hranatej�ie dvojit� koncovky v�fukov. Mysl�m si, �e fotky ni��ie n�m to pekne uk�u: