Muzeum hra?ek - Lednice, ?R

|


Výlet do Valtic, Lednic a Mikulova je naša každoro?ná aprílová povinnos?. Asi vä?šina z nás vie, že ide o ve?mi známu vinársku oblas? plnú nádhernej histórie a vína. Ale stavím sa, že príde ?as a budete ma? oboch vecí plnú hlavu. A v takomto prípade nie je vôbec od veci navštívi? súkromné múzeum hra?iek. Nájdete ho v historickom centre na Peka?skej ulici 13 v Ledniciach. Súkromná zbierka patrí rodine Ž?rkových, ktorí si takto plnia svoj sen a treba podotknú?, že takéto sny mám ja osobne ve?mi rád.
 

 
Samotná expozícia je rozdelená do viacerých ?astí a pekne postupne mapuje históriu hra?iek od roku 1860 až do roku 1980. Prehliadkou nás sprevádzal sám majite? a trefnými poznámkami nás upozor?oval na najvä?šie lákadlá múzea. V doslova rodinnej atmosfére sme sa ponorili do ?ias našich starých a prastarých mám a sledovali hra?ky z ich mladosti. Zaujímavos?ou je, že vtedajšie hra?ky boli plne funk?né napríklad ako model parného stroja z roku 1930.
 

Plne funk?ný parný stroj z roku 1930

Z ve?kého množstva exponátov môžeme spomenú? napríklad puzzle z 19. storo?ia, ale aj porcelánové bábiky, cínových voja?ikov, plyšových medvedíkov – inak jeden z nich bol jeden z prvých plyšových medvedíkov na svete a cenovka tomu zodpovedala. M?a ako milovníka áut v hoc akej podobe zaujalo plechové auto z bývalého sovietskeho zväzu z roku 1940.

Expozície s kopou detailmi, ktoré si všimnete až na druhý alebo tretíkrát
 
Samozrejme múzeum nezabúda ani na diev?atá a k videniu máte množstvo hra?iek, ktoré krásne poukazujú na vývoj pre tie najmenšie. Vo vitrínach nechýba ani legendárna Barbie a ?lenovia jej po?etnej rodiny, o ktorej som úprimne ani netušil. Vedeli ste, že prvá Barbie pochádza z roku 1959? Sám zberate? a majite? potvrdil, že amerika je stále bohatá na takéto skvosty a netreba podce?ova? ani internetové aukcie, kde sa dá nájs? mnohokrát „ihla v kope sena“. 
 

Barbie, Ken, Midge jej kamarátka a jej priate? Allan
 
Samozrejme k videniu je tam omnoho viac hra?iek, po?etne zastúpená je história, naša mlados?, ?i už z nášho ?eskoslovenského detstva alebo toho zahrani?ného. Zanietený majite? Vás s rados?ou prevedie expozíciou a vyrozpráva príbehy, ktoré sa len tak niekde nedo?ítate. Pretože každá hra?ka píše iný ...