Museo dell automobile - Turín, IT

|


Toto legendárne múzeum som navštívil viac menej náhodou, ale ako sa hovorí aj to sa po?íta. Plánovane – neplánovane som sa ocitol na ulici Corso Unitŕ d'Italia a pred ve?kolepou budovou, ktorá nesie názov Museo Nazionale dell'Automobile. Vstupné 12 eur ani neregistrujete, lebo samotná budova spolu s exponátmi Vás pohltí nato?ko, že nestíhate vníma?. Je to ten pocit, ke? vchádzate do naozaj ve?kého a známeho múzea, kde doslova vidíte ako sa písala história automobilizmu v Taliansku ...

Na za?iatok a v rámci tréningu som si to poctivo vyšliapal až na najvyššie poschodie, ke?že prehliadka za?ína úplne zhora a postupne schádzate dolu k najnovším modelom resp. návrhom od najznámejších talianskych dizajnérov. Celá prehliadka jednotlivých exponátov je ako by som to povedal „mechanická“ a musím podotknú?, že miestami aj trochu tajomná (strašidelná). De facto všetky výstavné priestory boli ponorené do tmy a len auta boli nasvietené. Vä?šinou ste sa pohybovali pod rúškom tmy v neznámom priestore a doprevádzala vás pod?a m?a nie vždy najvhodnejšia hudba respektíve zvukové prejavy.

..
Elektromobil, ktorým sa prvýkrat prekonala rýchlos? 100km/h v roku 1899 (29. apríla)

Najzaujímavejšia a jedna z najvä?ších expozícií v spomínanom múzeu bola venovaná samohybným ko?om a prvým automobilom. Kulisy dotvárali prostredie „hromadných garáži“ danej doby, kde môžete vidie? nespo?etné množstvo vozidiel od roku 1900. Zna?ky, ktoré dnes už mnohým ve?a nehovoria tu pekne zoradené ?akajú na svoju budúcnos?, alebo skôr spomínajú na ich nesmrte?nú minulos?...
 

 
Prevažne ide o talianske zna?ky alebo o zna?ky, ktoré pôsobili vtedajšom taliansku. Medzi pionierov vtedajšieho automobilizmu ur?ite patril model CEIRANO MOD. 5HP z roku 1901 (zelený na fotke v ?avo). Ten bol postavený štyrmi bratmi, konkrétne Giovannim Battistom, Giovannim, Matteom a Ernestom. Ich stroj pohá?al jednovalcový motor spolu s ich patentovanou 4-stup?ovou prevodovkou. Spomínaní bratia sa zapísali do domácej auto-histórie ve?kými písmenami, ke?že ?alších 20 rokov boli spojení zo zna?kami ako ITALA, STAR, JUNIOR alebo SPA.

Medzi vozidlá, ktoré ur?ite nemôžete obís? je aj vozidlo ITALA mod. 35/45 HP, s ktorým Princ Scipione Borghese z Ettore Guizzardi a jeho mechanik Luigi Barzini vyhrali v roku 1907 závod Peking – Paríž. Viac ako 16.000 kilometrov absolvovali za 60 dní. Vozidlo malo obrovskú nádrž na každej strane a jeho viac ako 7-litrový motor bol spojený so štvorstup?ovou prevodovkou.