Beskyd Rally Turzovka 2013

|


Beskyd Rally Turzovka patrí medzi akcie, ktoré sa každoro?ne tešia ve?kej ob?ube nielen samotných zú?astnených, ale aj návštevníkov. Šestnásty ro?ník sa konal v termíne 25 až 28 júla 2013. Organizátori z turzovského veterán klubu privítali viac ako 270 ú?astníkov a 128 posádok nielen zo Slovenska a ?eska, Po?ska, ale napríklad aj z Anglicka. Nielen tie mohli obdivova? krásu prírody a uži? si prejazdy cez horské priechody Kone?ná ?i Bumbálka. 300 kilometrová jazda historických vozidiel bola už tradi?ne rozdelená na 2 etapy.

 

Ferrari Dino a Porsche 912
 
My sme boli a aj fotky pochádzajú z druhej slovenskej etapy. Tá za?ala v sobotu 27. júla v Malenoviciach a pokra?ovala cez Kloko?ov a Olešnú do ?adce. Následne pokra?ovala cez Kysucké Nové Mesto do Krásna nad Kysucou a poobede nasledovala zástavka v Turzovke a následne sa cez Staré Hamry ú?astníci vrátili spä? do Malenovíc.
 

Tatra 603 (1955 - 1962)

Naše fotky pochádzajú z Kysuckého Nového Mesta. Krásne po?asie prilákalo množstvo návštevníkov ?omu dopomohli aj práve konané Jakubovské hody. Výstava historických automobilov bola totiž ich sú?as?ou. Naopak v Turzovke zase mohli návštevníci hlasova? o najkrajšie vozidlo, ?i vyjadri? svoje sympatie najelegantnejšej posádke.
 

Slovenská ?as? etapy, presnejšie v Kysuckom Novom Meste
 
Beskyd Rally Turzovka právom patrí k vyh?adávaným a krásnym podujatiam na slovenskej a ?eskej scéne historických vozidiel. Hojná ú?as? posádok sved?í o všetkom. Organizátorom ide ve?ký obdiv samozrejme v?aka a budúci rok sa vidíme opä? ...